LEVERINGSVOORWAARDEN


Artikel 1 – definities:

Klavertjes: de waarde van een kado wordt omgezet in klavertjes.

Geschenkgerechtigde: de door de klant als zodanig aangewezen medewerker en/of relatie.

Webshop: de speciaal voor de klant gebouwde online shop waarin alle klavertjes te vinden zijn en waaruit de geschenkgerechtigde een keuze mag maken.

Inlogcode: unieke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord die recht geeft op de bestelling van één of meerdere klavertjes via de webshop op internet of, indien van toepassing, middels een bestelbon.

AmikoKeuze geschenkverpakking: de geschenkverpakking met de KadoCheque waarop de inlogcode en het te besteden aantal klavertjes vermeld staat.

Bestelperiode: het tijdvak waarbinnen de geschenkgerechtigde de mogelijkheid wordt geboden de klavertjes te verzilveren.

Artikel 2 – toepasselijkheid:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen AmikoKeuze en klant en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.
 • Afwijkende specifieke contractsbepalingen schriftelijk overeengekomen tussen AmikoKeuze en klant gaan boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – AmikoKeuze geschenkverpakking + aanlevering teksten, logo en kleur:

 • Om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden dienen 1 maand voor het openstellen van de site de benodigde teksten en logo’s in ons bezit te zijn.
 • De AmikoKeuze geschenkverpakkingen worden tijdig bij u aangeleverd d.m.v. een getekende ontvangstbon. Daarna dient u deze te behandelen als waardepapieren en bent u verantwoordelijk voor de AmikoKeuze geschenkverpakkingen.

Artikel 4 – betaling en verrekening:

Wanneer de getekende orderbevestiging bij AmikoKeuze binnenkomt, ontvangt de opdrachtgever een 1e voorschotfactuur van 10%. 2 Weken voor opening van de site wordt de 2e voorschotfactuur van 90% verstuurd. De site wordt actief nadat het volledige bedrag aan AmikoKeuze is overgemaakt. De totale vergoeding dient als volgt door klant aan AmikoKeuze te worden betaald:

 • 10% aanbetaling direct na ondertekening van de gesloten overeenkomst (deze factuur heeft 0% BTW, dit wordt gecorrigeerd met de eindafrekening).
 • Het restant (90%) direct na ontvangst van de 2e factuur (deze factuur heeft 0% BTW, dit wordt gecorrigeerd met de eindafrekening), doch uiterlijk voor de openstelling van de webshop. AmikoKeuze behoudt zich het recht voor de webshop niet open te stellen indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. AmikoKeuze zal klant tijdig informeren over een nog niet ontvangen betaling.
 • Bij bestellingen geplaatst 4 weken vòòr de openingsdatum, wordt er direct een 100% aanbetaling factuur gestuurd.
 • Indien een geschenkgerechtigde ervoor kiest om zijn uitgekozen klavertje(s) naar het buitenland te laten versturen dan worden de extra portokosten doorberekend door AmikoKeuze. Verzending naar Nederland en België zit standaard in onze dienstverlening. Tijdschriftenbonnen kunnen alleen voor Nederlandse adressen besteld worden.
 • Uiterlijk 1 maand na afloop van de bestelperiode zal AmikoKeuze een eindfactuur overleggen waarin de eventuele crediteringen en de goede doelen zijn verrekend. Tevens staat hierop een B.T.W. uitsplitsing. Deze uitsplitsing zal plaatsvinden aan de hand van de gekozen producten door uw medewerkers.
 • De betalingstermijn is vastgesteld op 8 dagen na factuurdatum van de relevante factuur.
 • Klant kan tot 1 week voor sluiting van de bestelperiode extra inlogcodes bestellen. Deze nabestellingen worden direct voor 100% gefactureerd.
 • Teveel of niet-verzilverde klavertjes worden volgens de bepalingen van dit contract verrekend.
 • AmikoKeuze verplicht zich niet-verzilverde KadoCheques te crediteren met inhouding van € 3,50 per KadoCheque. Enkele weken na afloop van de bestelperiode zal AmikoKeuze een eindrapportage opmaken en dit overleggen aan de klant.
 • Van iedere donatie aan een goed doel zal AmikoKeuze 10% inhouden met een maximum van € 3,50. Met deze inhouding dekt AmikoKeuze de kosten voor het aanbiedkado en alle overige kosten. Het bedrag dat ten goede komt aan de goede doelen zal binnen 60 dagen na het verstrijken van de bestelperiode door AmikoKeuze worden overgeboekt. De betalingen worden als totaalbetaling gedaan namens alle geschenkgerechtigden van de klanten van AmikoKeuze en dus niet enkel namens klant.

Artikel 5 – webshop

AmikoKeuze verzorgt de bouw van een webshop in de huisstijl van AmikoKeuze met enige aanpassingen van klant. Dit alles binnen de mogelijkheden die het door AmikoKeuze ontwikkelde template biedt. Deze flexibiliteit bestaat uit een welkomstwoord bij het betreden van de shop namens klant en het logo van de klant.
Door individuele instellingen op PC’s en/of netwerk/firewall/cookie beperkingen, kan het voorkomen dat sommige geschenkgerechtigden problemen hebben met bestellen. Zij kunnen dan wel hun instellingen aanpassen, dan wel de bestelling op een andere wijze doorgeven (andere computer of bestelbon) Daarnaast is gebleken dat 1% van de geschenkgerechtigden het bestelproces niet goed afrondt en daardoor geen bestelling plaatst terwijl zij in de veronderstelling zijn de bestelling wel juist te hebben afgerond.
AmikoKeuze aanvaardt geen aansprakelijkheid indien geschenkgerechtigden door één van bovenstaande redenen niet kunnen bestellen via internet of geen juiste bestelling hebben geplaatst. AmikoKeuze draagt er zorg voor dat de medewerkers van de klant met hun vragen terecht kunnen op de link “contact”of middels onze pagina “veelgestelde vragen”.

Artikel 6 – Kadootjes

 • De kadootjes worden via internet (inlogcode) of eventueel via de bestelbon uitgekozen. De persoonsgegevens van de geschenkgerechtigde zullen enkel en alleen worden gebruikt voor het versturen van de bestelling. AmikoKeuze respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal hier ook naar handelen. Als zodanig zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt als voor het AmikoKeuze-concept.
 • Indien besteld wordt via een bestelbon vergt dit doorgaans een aantal werkdagen extra. AmikoKeuze aanvaard geen aansprakelijkheid voor verloren gegaan of vertraagde bestelbonnen.
 • Uw bestelling zal in principe binnen 5 werkdagen op het opgegeven adres worden aangeboden via PostNL Pakketservice of een bodedienst. In drukkere perioden kan de levering enkele dagen langer duren. Indien PostNL niet kan aanbieden bij de geschenkgerechtigde, zal PostNL de bestelling trachten aan te bieden bij één van de buren; de geadresseerde ontvangt hiervan een notificatie in de brievenbus. Mocht de geadresseerde noch de buren aanwezig zijn, dan wordt een bericht achtergelaten en kan de geschenkgerechtigde de bestelling ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor gedurende een periode van 3 weken. Na deze periode van 3 weken zal de bestelling retour AmikoKeuze komen. AmikoKeuze zal vervolgens zorgen voor de benodigde controles van en contacten met de geschenkgerechtigde teneinde de bestelling te kunnen afleveren.
 • AmikoKeuze kan niet garanderen dat alle kadootjes altijd leverbaar zijn en blijven. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld dat een kadootje veel vaker gekozen wordt dan voorzien of indien de leveranciers van AmikoKeuze niet de overeengekomen aantallen kunnen leveren of naleveren, is het AmikoKeuze toegestaan kadootjes in backorder te plaatsen en later te verzenden. Voorts is het AmikoKeuze toegestaan een kadootje te vervangen door een minimaal gelijkwaardig of beter alternatief. In beide gevallen zal dit duidelijk bij het kadootje worden vermeld. Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat een kadootje uitverkocht raakt en dus niet meer leverbaar zal zijn terwijl AmikoKeuze ook geen vervangend kadootje kan aanbieden. In dat geval zal op de website bij het betreffende kadootje de melding “niet bestelbaar” komen te staan. Tijdens de looptijd zullen er in de webshop meldingen verschijnen bij de kadootjes omtrent hun status.
 • Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen AmikoKeuze en klant vertegenwoordigen de geschenken en belevenissen allen ongeveer een consumentenprijs ter hoogte van het budget van de klant. Consumentenprijzen kunnen door winkelketens eigenhandig gewijzigd worden en AmikoKeuze kan dan ook niet garanderen dat de waarde van de geschenken en belevenissen bij het ondertekenen van deze overeenkomst ook in de bestelperiode nog gelijk aan de consumentenprijs zullen zijn. AmikoKeuze aanvaardt voor de gevolgen hiervan geen aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Helpdesk

AmikoKeuze zorgt voor een telefonische helpdesk waar geschenkgerechtigden met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Deze AmikoKeuze helpdesk zal tijdens werkdagen tussen 09.00 en 20.00 uur bereikbaar zijn gedurende de bestelperiode voor vragen en klachten.
Naast telefonische ondersteuning kan de geschenkgerechtigde ook via de link “contact” op de website van AmikoKeuze een e-mail sturen naar de helpdesk van AmikoKeuze. AmikoKeuze streeft ernaar iedere reactie binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Geschenkgerechtigden die 2 weken na het sluiten van de bestelperiode hun bestelling nog niet hebben ontvangen dienen dit direct door te geven aan de helpdesk.

Artikel 8 – Ontbinding

De overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring voor AmikoKeuze ontbonden op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Klant is aansprakelijk voor de door AmikoKeuze geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

AmikoKeuze is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 10 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze Leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,, waarop AmikoKeuze geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AmikoKeuze niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AmikoKeuze worden daaronder begrepen.

AmikoKeuze heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AmikoKeuze zijn verbintenis had moeten nakomen

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 4 weken is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel AmikoKeuze ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan de nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AmikoKeuze gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Overig

Klant verleent toestemming aan AmikoKeuze om haar naam en logo te mogen gebruiken als referentie op AmikoKeuze uitingen, zoals de website, brochure etc. Tevens zal klant de in deze overeenkomst overeengekomen afspraken niet aan derden bekend maken.

Op deze leveringsvoorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voorvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze leveringsvoorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, en die in de minne geschikt kunnen worden door partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

Deze leveringsvoorwaarden, versie 1.1 d.d. 19-08-2008 zijn leidend en op voorgaande leveringsvoorwaarden kan dan ook geen beroep worden gedaan.

Artikel 12 – Garantie

Op al de producten is de wettelijke garantie periode van toepassing. Echter zijn er ook producten waar 3, 5 of zelfs 25 jaar garantie op wordt gegeven. Deze garantie loopt dan echter via de fabrikant van het product.